UND KÖZSÉGI LABDARUGÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

Az Alapszabály az egyesületi jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján szabályozza az Undi Labdarugó Egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, rendelkezik az egyesület nevéről, céljáról és székhelyéről, valamint szervezetéről.

 

Az Egyesület neve, székhelye és színe.

 

1. §.

 

Az Egyesület neve: UNDI LABDARUGÓ EGYESÜLET /továbbiakban: Egyesület/

 

2.§.

 

Az Egyesület székhelye: 9464. UND, FÜLESI u.5.

 

3.§.

 

Az Egyesület színe: kék-fehér

 

Az Egyesület célja, működésének időtartama

 

4.§.

 

Az Egyesület célja a tagjai sporttevékenységének elősegítése, a labdarúgás népszerűsítése, a ,településen élő fiatalok bevonása a sporttevékenységbe, az utánpótlás nevelése.

 

Az egyesület feladatainak részletezése:

 

a)     az egyesület tagjainak képviselete, tevékenységük szervezése.

b)     versenyeken, sportrendezvények szervezése

c)      ifjúsági korosztály sportolásának elősegítése

 

5.§.

 

Az Egyesület elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar labdarugó Szövetség alapszabályát és a székhely szerinti regionális szövetségen keresztül tagszervezetként kapcsolódik ahhoz.

 

6.§.

Az Egyesület alapításának éve: 1997.

Az Egyesület megalakulásának időpontja az a nap, amelyen a jelen Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése elfogadta.

Az egyesület határozatlan időtartamra  alakul.

 

7.§.

 

Az Egyesület megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba vételét.

Az Egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé.

 

Az Egyesület szervezeti rendje

 

8.§.

 

Az undi Labdarugó Egyesület legfelsőbb szerve a tagok által alkotott Közgyűlés.

 

9.§.

 

A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az éves rendes Közgyűlésen az Egyesület vezetői beszámolnak az egyesület múlt évi tevékenységéről és tájékoztatást adnak a következő évi tervekrő1.

 

10.§.

 

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ez a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatala céljából, vagy egyébként az Egyesület érdekében szükséges.

 

11.§.

 

Az Egyesület Közgyűlését össze kell hívni akkor is. ha azt a bíróság elrendeli, továbbá ha a tagok egyharmada - az ok és cél megjelölésével - írásban kezdeményezi.

 

12.§.

 

Az Egyesület Közgyűlésére szóló írásos meghivót- melynek tartalmaznia kell a Közgyűlés napirendi pontjaít is - olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt a Közgyűlés időpontja előtt 8 nappal a tag kézhez kapja.

 

13.§.

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a jelen van.

Határozatképtelen közgyűlés esetén új Közgyűlést kell összehívni, a határozatképtelen Közgyűlés időpontját követő 15 napon túli, de 30 napon belüli időpontra.

Ez a közgyűlés a részvételi aránytó1 függetlenül határozatképes lesz.

 

14.§.

 

A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit.

 

15.§.

 

A Közgyűlés kizár61agos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:

 

a) alapszabály megállapítása és módosítása

b) az éves költségvetés meghatározása

c) az egyesület Elnöksége éves beszámol6jának elfogadása.

d) más egyesületekkel val6 egyesülés elhatározása

e) az egyesület felszámolásának kimondása.

f) Az egyesület Elnökségének, tisztségviselőinek és számvizsgálóinak megválasztása, visszahívása és beszámoltatása.

g) az Elnökség határozatainak hatályon kívül helyezése és m6dosítása.

h) a tagdíj összegének meghatározása.

 

16.§.

 

A közgyűlés nyílt szavazással hozza meg döntéseit.

 

Az Elnökség tagjainak megválasztásáról és felmentéséről is nyílt szavazással dönt a közgyűlés. Bármely tag javaslatára a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elrendelheti valamely kérdésben a titkos szavazást.

 

Elnökség

 

17.§.

 

Az Elnökség az Egyesület 5 tagból álló állandó képviseleti szerve.

Az Elnökség tagjai: az Elnök

                                  két Elnökhelyettes

                                  a Főrendező

                                  a Csapatkapitány

 

18.§.

 

Az Elnökség megbízatása két éves időtartamra szól. Az Egyesület első Elnökének megbízatása az Alapszabály elfogadásának napján kezdődik.

Az Elnökségi tagság megszűnik az arról való lemondással, a tagsági viszony megszűnésével, valamint felmentéssel. Lemondás esetén a megszűnés időpontja az a nap, amelyen a Közgyűlés a tisztségről való lemondást tudomásul veszi.

 

19.§.

 

Az Elnökség az Alapszabály keretein belül maga állapítja meg működési rendjét.

Általában három havonta ülésezik, de az elnök köteles minden olyan esetben haladéktalanul összehívni az Elnökség ülését, ha arra az Egyesület érdekében szükség van.

Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt 2 elnökségi tag a napirend megjelölésével írásban kéri.

 

20.§.

 

Az Elnökség a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével az Egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet.

AZ Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

A döntések meghozatalához 3 elnökségi tag egybehangzó döntése szükséges.

Amennyiben valamely javaslat ismételt szavazás esetén sem kapja meg a szükséges többséget, úgy azt az Elnökség döntés céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

 

Az Egyesület vezetői, az ügyintézés és a képviselet rendje.

 

21. §.

 

Az Egyesület vezetőjét, az Undi Labdarugó Egyesület Elnökét a Közgyűlés 2 évre választja meg.

 

Az Egyesület első Elnöke:    Diczházy István

                                                /szül Hejce,1939.05.13./

                                                Lakcíme: 9464 Und, Fő utca 5.

 

22.§.

 

Az Egyesület Elnöke a jogszabályok alapján gondoskodik az Egyesület törvényes működéséről,  jelen Alapszabályban és a Közgyűlés határozataiban foglalt célkitűzések megvalósításáról.

A két Közgyűlés közötti időszakban az Elnök irányítja az Egyesület tevékenységét.

 

23.§.

 

Az Egyesület első Elnökhelyettesei: Balogh Szabolcs

                                                               /szül. Sopron,1973.05.29/

                                                              Lakcím: 9464 Und, Fő utca 60.

 

                                                              Farkas László

                                                              /szül.Und, 1943.05.27/

                                                              Lakcíme: 9464 Und, Zsirai u.14.

 

24.§.

 

Az Egyesület első Főrendezője: Balogh Miklós

                                                       /szül. Und, 1956.07.13./

                                                       Lakcíme: 9464 Und, Szent Márton u.2.

 

25.§.

 

Az Egyesület első Csapatkapitánya: Mészáros Antal

                                                               /szül. Sopron, 1964.01.31/

                                                              Lakcíme: 9483 Sopronkövesd, Rákóczi u.14.

 

26.§.

 

Az Egyesületet hatóságok más szervek előtt az Elnök képviseli.

Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökhelyettesek helyettesítik.

Az Egyesület Elnöke egyes ügyek intézésére megbízhat ügyvédet vagy más megbízottat.

 

27.§.

 

Az Elnök vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, gondoskodik az Egyesület ügyeinek folyamatos irányításáról, ellátja a Közgyűlés vagy az Elnökség által számára meghatározott feladatokat.

 

28.§.

 

Az Elnökhelyettesek az Elnök szükség szerinti helyettesítésén túl ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök megbízza őt.

Az Elnökhelyettesek ellátják a gazdasági valamint az edzői teendőket.

 

29.§.

 

A Főrendező feladata a versenyeken, bajnokságokon való részvétel operatív teendőinek irányítása.

 

30.§.

 

A Csapatkapitányt a játékosok közül a Közgyűlés választja meg.

Amennyiben az Elnökség a Csapatkapitány megválasztásával avagy visszahívásával nem ért egyet, a Közgyűlésnek indítványozhatja a játékosok által hozott döntés megsemmisítését.

Amennyiben a játékosok ismételt döntését az Elnökség újból sérelmezi, a csapatkapitány megválasztásának illetve felmentésének kérdésében a Közgyűlés saját hatáskörben véglegesen dönt.

 

31.§.

 

A Közgyűlés által nyílt szavazással 3 évre megválasztott 2 számvizsgáló gondoskodik az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről.

Ennek érdekében az Egyesület könyveit és iratait bármikor megtekinthetik.

Megállapításaikat a rendes közgyűlésen, valamint - ha annak szükségét látják - az elnökség ülésein jelentik. Indokolt esetben közvetlenül a pénzgazdálkodás ellenőrzésére hivatott állami szervekhez fordulhatnak.

A számvizsgálókat a közgyűlések és az elnökségi üléseik időpontjáról értesíteni kell. A Távollétükben meghozott közgyűlési és elnökségi ülési határozatokról értesíteni kell őket, erre vonatkozó igényük esetén a határozat teljes szövegét rendelkezésükre kell bocsátani.

A számvizsgáló nem lehet az elnökség tagja, az egyesülettel rendszeres gazdasági kapcsolatban álló jogi személy alkalmazottja. Nem lehet számvizsgáló az a személy aki büntetett előéletű.

 

Az Egyesület első számvizsgálói. Parragh István

                                                          /szül. Und, 1953. 09. 18./

                                                          Lakcíme: 9464 Und, Fő utca 13.

 

                                                         Gosztom György:

                                                         /szül. Und,1946. 10. 15./

                                                        Lakcíme: Und, Szent Márton u. 13.

 

Az Egyesület tagjai, tagfelvétel rendje.

 

32.§.

 

Az Egyesület valamennyi tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

Valamennyi tag köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, ugyanakkor egyesületi tisztségre választható, és a tisztségviselők megválasztásakor választójoga van.

 

33.§.

 

Az Egyesület valamennyi tagja köteles részt venni az éves rendes Közgyűlésen, kivéve ha a Közgyűlés időpontjában külföldön tartózkodik vagy beteg.

 

34.§.

 

Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által elfogadott mértékű tagdíjat fizetnek.

A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület kötelezettségeiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

35.§.

 

Az Undi Labdarúgó Egyesület alapító tagjai:

 

n é v szül. állandó lakcíme:

Parragh István

Diczházy István

Balogh Szabolcs

Farkas Balázs

Balogh Gábor

Balogh Tamás

Balogh László

Balogh Tibor

Farkas László

Balogh Miklós

Gosztom György

Baráth Csaba

Baráth J6zsef

Baráth Zoltán

Mészáros Antal

Balogh Krisztián

Balogh Miklós

Sarang Ferenc

1953. 09. 18.

1939. 05. 13 .

1973. 05. 29.

1976. 10. 11.

1976. 10. 17.

1980. 11. 13.

1952. 02. 10.

1966. 06. 13.

1943. 05. 27.

1956. 07. 13.

1946. 10. 15.

1976. 10. 29.

1971. 12. 25.

1973. 10. 08.

1964. 01. 31.

1980. 02. 13.

1954. 05. 11.

1967. 09. 25.

9464 Und, Fő u. 13.

9464 Und, Fő u. 5.

9464 Und, Fő u. 60.

9464 Und, Fülesi u. 20.

9464 Und, Fő u. 9.

9464 Und, Fő u. 9.

9464 Und, Új u.14.

9464 Und, Fő u.19.

9464 Und, Zsirai u. 14.

9464 Und, Szent Márton u. 2.

9464 Und, Szent Márton u. 13.

9474 Szakony Fő u. 6.

9474 Szakony Fő u. 6.

9474 Szakony, Fő u. 6.

9483 Sopronkövesd, Rákóczi u. 14

9464 Und, Lédeci u. 13.

9464 Und, Lédeci u. 13.

9464 Und, Fő u. 35.

 

 

36.§.

 

Az új tagok ideiglenes tagként való felvételéről az Elnök dönt.

A Közgyűlés jóváhagyásával válik a tagság véglegessé.

 

37.§.

 

Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve szponzori díjakból képződik.

A tagok által fizetett tagdíj összege évi 500 Ft.

 

38.§.

 

Az Egyesület pénzgazdálkodásának szervezése, az éves költségvetési javaslat valamint a költségvetési beszámoló elkészítése az Elnök feladata.

 

Záró rendelkezések

 

39.§.

 

Az Alapszabály módosításához és az Egyesület megszűnésének kimondásához a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

40.§.

 

Az Egyesület megszűnik:

 

- ha az Egyesület kimondja jogutód nélküli megszűnését

- a bíróság feloszlatja az Egyesületet

- a bíróság megállapítja az Egyesület megszűnését.

 

41.§.

 

Jelen Alapszabályt az Egyesület tagjai mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

 

Und, 1997. május 12.